I I N N T T E E R R N N A A T T I I O O N N A A L L S S C C I I E E N N T T I I F F I I C C P P E E E E R R - - R R E E V V I I E E W W E E D D J J O O U U R R N N A A L L

➡ პერსონალის ლოიალობა, როგორც კომპანიის სტაბილურობის ფაქტორი

➡ აშშ-ს ენერგეტიკული დიპლომატია მსოფლიო ენერგეტიკული ბაზრების ტრანსფორმაციის პირობებში (სამხრეთ კავკასიის ვექტორი)

➡ ღია პოლიტიკური რეკლამის დაფარული მნიშვნელობები

➡ რელიგიური საკითხები ქართულ მედიაში რაოდენობრივი კვლევის ანალიზი

➡ რუსეთ-უკრაინის ომის ზეგავლენა რუსეთ-სირიის ურთიერთობებზე

➡ ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის არსებული მექანიზმის გამოწვევები

➡ სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მნიშვნელობა და როლი უმაღლესი განათლების სფეროში