I I N N T T E E R R N N A A T T I I O O N N A A L L S S C C I I E E N N T T I I F F I I C C P P E E E E R R - - R R E E V V I I E E W W E E D D J J O O U U R R N N A A L L

ინდექსირება

სოციალურ მეცნიერებათა ვექტორების ინდექსირება

4d22bcdb92959d57b6e425f71f99bc56
80c01f031159983d9a2cd1c04f6ec543
49c72ce87b936a50a29e815d307a5ec5
2e8ee31ab6a0eecd4d27236d36dfc6c6 (1)
2eacc3dbcc88246b6c8d089089a32074
4c7aedd4ba9b3df239f87b194986cb0d
a23153704e4e1ed0b999f4de78544d43
3fa071f8f6ab5b3227a4b9db9d02a3b8
9ee2a1328fd88a67747dbdbdeb44c0c5
b28bcb348f35358b1121fda0f885c233
5a1bd0248d0cfc1084adef27e56121cf
0c72ec3362fca61c8adadba360c139e1
97066de557b761302079fbc5a72f7667
2cd82fabc619b0974e0450a10c498102
logo (2) (1)