I I N N T T E E R R N N A A T T I I O O N N A A L L S S C C I I E E N N T T I I F F I I C C P P E E E E R R - - R R E E V V I I E E W W E E D D J J O O U U R R N N A A L L

➡სიცოცხლისუნარიანი საგანმანათლებლო პროგრამების სტრუქტურირება

➡სამოქალაქო საზოგადოების როლის განსაზღვრა განვითარებად სახელმწიფოებში

➡კანონიერი ნდობის პრინციპი კანონიერების პრინციპის პირისპირ