I I N N T T E E R R N N A A T T I I O O N N A A L L S S C C I I E E N N T T I I F F I I C C P P E E E E R R - - R R E E V V I I E E W W E E D D J J O O U U R R N N A A L L

➡ თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი ევროპის მწვანე შეთანხმების სტრატეგიის განხორციელებაში

➡ ინვაირონმენტალისტური კინო და სამართლიანი საზოგადოების პრინციპები

➡ ევროპის მწვანე შეთანხმების სტრატეგია და დასაქმების შესაძლებლობები

➡ ევროპის „მწვანე შეთანხმება“ და მისი გავლენა საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორზე

➡ საქართველოს ეკონომიკის ძირითადი გამოწვევები, პერსპექტივა და ზეგავლენის ზოგიერთი გამოვლინებანი ევროპის „მწვანე შეთანხმების“ პირობებში

➡ ევროპის მწვანე შეთანხმება – ღრმა კოგნიტური ილუზიის ჭრილში დანახული ახალგაზრდობის ეკო-ცნობიერება

➡ მოსახლეობის მიერ ბიო-პროდუქტების გამოყენების ანალიზი ზუგდიდისა და ქუთაისის მუნიციპალიტეტების მაგალითზე