I I N N T T E E R R N N A A T T I I O O N N A A L L S S C C I I E E N N T T I I F F I I C C P P E E E E R R - - R R E E V V I I E E W W E E D D J J O O U U R R N N A A L L

➡ თანამედროვე ქართული მედიის ენა და მეტყველების კულტურა

➡ განათლების სისტემების ჰეტეროგენურობა და უმაღლესი განათლების სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის მოდელი – ევროპული პერსპექტივა

➡ რუსეთის ენერგეტიკული ექსპანსიონიზმი “ჩრდილოეთი ნაკადი 2”-ის მაგალითზე ევროკავშირში

➡ თანამედროვე მიდგომები სამეწარმეო საქმიანობის მარკეტინგში

➡ ციანიდის საქმე ქართულ მედიაში

➡ რა არის „სტრატეგიული კომუნიკაციები“?

➡ აგენტიფიკაცია საქართველოს საგანმანათლებლო სექტორში

➡ ზოგიერთი სამოქალაქო საპროცესო მოქმედების გავლენა სახელშეკრულებო მოთხოვნათა სასარჩელო ხანდაზმულობაზე

➡ ევროკავშირის N2008/48/EC დირექტივის იმპლემენტაციისას წარმოშობილი პრობლემატიკა

➡ მოგების გადასახადის ე.წ. “ესტონური მოდელის” დაბეგვრის ასპექტები და მისი გავლენა საქართველოს ბიზნეს-გარემოზე