I I N N T T E E R R N N A A T T I I O O N N A A L L S S C C I I E E N N T T I I F F I I C C P P E E E E R R - - R R E E V V I I E E W W E E D D J J O O U U R R N N A A L L

გამოცემები

იხილეთ სხვა სტატიები

ევროინტეგრაცია და შრომის სამართლის რეფორმა საქართველოში, მიღწევები და გამოწვევები

ნაშრომი აღწერს საქართველოში შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის
მიზნით სამართლებრივი ჰარმონიზების გზას და ეყრდნობა იმ ისტორიულ
გადაწყვეტილებებს, რომელიც საქართველომ შრომის კანონმდებლობის რეფორმის
ფარგლებში მიიღო. პროცესებზე სრული სურათის წარმოსადგენად აღწერილია
რადიკალური რეფორმის ტალღები, რომელიც საქართველოში 2006 წლიდან დაიწყო და
გაანალიზებულია აღნიშნულის შედეგად გამოწვეული შედეგები. ნაშრომი მიზნად ისახავს მოახდინოს ევროინტეგრაციის გზაზე განხორციელებული რეფორმების ანალიზი და შეაფასოს ის შედეგები და გამოწვევები რომლის წინაშეც ევროინტეგრაციის გზაზე მყოფი საქართველო დგას. ნაშრომი, ასევე, წარმოდგენილია შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ანალიზი და საზოგადოების ინფორმირების მნიშვნელობა, როგორც ერთგვარი გასაღები გატარებული ღონისძიებების ეფექტურად აღსრულების გზაზე.

 

საკვანძო სიტყვები: შრომის უსაფრთხოება, შრომის კანონმდებლობა, შრომის ნორმები,
შრომის სამართალი, ევროინტეგრაცია, ასოცირების ხელშეკრულება, ღირსეული შრომის
კულტურა, შრომის უსაფრთხოების კულტურა.