I I N N T T E E R R N N A A T T I I O O N N A A L L S S C C I I E E N N T T I I F F I I C C P P E E E E R R - - R R E E V V I I E E W W E E D D J J O O U U R R N N A A L L

გამოცემები

იხილეთ სხვა სტატიები

საქართველოს ეკონომიკის ძირითადი გამოწვევები, პერსპექტივა და ზეგავლენის ზოგიერთი გამოვლინებანი ევროპის „მწვანე შეთანხმების“ პირობებში

საქართველოს ეკონომიკის მოდერნიზაციის საკითხი საკმაოდ რთული და შეუქცევადი პროცესია. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში გარკვეული წარმატებით მიმდინარეობს ეკონომიკის სტრუქტურული ტრანსფორმაციის, სამართლებრივი თუ საბაზრო რეფორმები, ქვეყანა მაინც დგას მთელი რიგი გამოწვევების წინაშე. ბოლო პერიოდში, წინა პლანზე წამოვიდა მწვანე ეკონომიკის, მწვანე ზრდის და ეკონომიკის ინკლუზიური განვითარების იდეა. მწვანე ეკონომიკა დაფუძნებულია ეკონომიკის მდგრად განვითარებასა და ეკონომიკას აფასებს მისი ბუნებრივი კაპიტალის მდგომარეობიდან გამომდინარე.

 

საქართველო მდიდარია თავისი ბუნებრივი რესურსებით, მათ შორის ბიომრავალფეროვნებით, წყლისა და მინერალური რესურსებითა თუ ლანდშაფტური მრავალფეროვნებით. შესაბამისად, ქვეყანას გააჩნია დიდი პოტენციალი გრძელვადიან პერიოდში მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის, განსაკუთრებით ისეთ დარგებში როგორიცაა ენერგეტიკა, სოფლის მეურნეობა, ტრანსპორტი, ტურიზმი და სატყეო მეურნეობა.

 

GGND ანალიზის თანახმად, სწორედ ეს სექტორები არის იდენთიფიცირებული როგორც ყველაზე სწრაფი უკუგების მომცემი, როგორც ეკონომიკური ისე გარემოსადცითი თვალსაზრისით. ამის მიღწევის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა კი სპეციფიკური პოლიტიკისა და საკანომდებლო დოკუმენტების მომზადებაა, ხოლო შემდეგ მისი ჰარმონიზება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. აღნიშნულ პროცესებს თან ერთვის ევროკავშირის მიერ ინიცირებული ახალი პოლიტიკა, რომელიც ცნობილია როგორც „ევროპის მწვანე შეთანხმების“ სახელით. აღნიშნული პოლიტიკა მიზნად ისახავს ევროპის კონტინენტი გახდეს კლიმატ-ნეიტრალური 2050 წლისთვის. იგი წარმოადგენს სრულიად ახლებურ ხედვას ახალი ევროპული წესრიგის ჩამოყალიბებაზე, რომელსაც შესაძლოა დიდი გავლენა ჰქონდეს მის სამეზობლო ურთიერთობებზე, მათ შორის საქართველოზე.

 

თუ რა ეკონომიკური ზეგავლენა ექნება ევროპის ახალ „მწვანე შეთანხმებას” და საქართველოს ეკონომიკაზე დამოკიდებულია ქვეყნის ეკონომიკის ტრანსფორმაციის და ევროკავშირის ეკონომიკასთან თავსებადობის ხარისხზე.

 

აქვე რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორი უნდა გამოიყოს: თუ რა გავლენას იქონიებს მწვანე შეთანხმება საქართველო-ევროკავშირის შემდგომ ურთიერთობებზე ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულების თვალსაზრისით. მეორე და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის თუ რა ზეგავლენას მოახდენს ევროპის „მწვანე შეთანხმება“ საქართველოს ეკონომიკაზე მწვანე ეკონომიკის ფორმირების კონტექსტში. სწორედ აღნიშნული პროცესები არის გაანალიზებული აღნიშნულ სტატიაში, დასახეულია გზები და შემუშავებულია შესაბამისი რეკომენდაციები.

 

საკვანძო სიტყვები: ევროკავშირი, მწვანე შეთანხმება, მწვანე ეკონომიკა, მწვანე ზრდა.