I I N N T T E E R R N N A A T T I I O O N N A A L L S S C C I I E E N N T T I I F F I I C C P P E E E E R R - - R R E E V V I I E E W W E E D D J J O O U U R R N N A A L L

გამოცემები

იხილეთ სხვა სტატიები

თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი ევროპის მწვანე შეთანხმების სტრატეგიის განხორციელებაში

ევროპის მწვანე შეთანხმება 2050 წლისთვის კლიმატ-ნეიტრალიტეტის მისაღწევად ევროკავშირის ეკონომიკის გარდაქმნის მცდელობას წარმოადგენს. აღნიშნული ქმედება კლიმატის არასასურველი ცვლილებისა და გარემოს დეგრადაციის წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებას ემსახურება. შესაბამისად, ახალი ტექნოლოგიების როლი ევროპის მწვანე შეთანხმების განხორციელებისას საინტერესო შეკითხვას ბადებს. ხსენებულ სამეცნიერო შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად წინამდებარე კვლევა რამდენიმე ნაწილადაა დაყოფილი: პირველი ნაწილი გაანალიზებული საკითხებისადმი შესავალს ეთმობა, მეორე ნაწილი ევროპის მწვანე შეთანხმების ძირითად კონცეფციებს განიხილავს, ხოლო მესამე ნაწილი ევროპის მწვანე შეთანხმების სტრაგეგიის განხორციელებისას თანამედროვე ტექნოლოგიების როლს მიმოიხილავს.

საკვანძო სიტყვები: ევროპის მწვანე შეთანხმება, ახალი ტექნოლოგიები, ევროკავშირი