I I N N T T E E R R N N A A T T I I O O N N A A L L S S C C I I E E N N T T I I F F I I C C P P E E E E R R - - R R E E V V I I E E W W E E D D J J O O U U R R N N A A L L

  სოციალურ მეცნიერებათა ვექტორები

  საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს სამეცნიერო ჟურნალი  „სოციალურ მეცნიერებათა ვექტორები“  წარმოადგენს პერიოდულ საერთაშორისო რეფერირებად და რეცენზირებად გამოცემას, რომელიც მიზნად ისახავს აკადემიური დისკუსიის გაღრმავების ხელშეწყობას.

  ჟურნალს აქვს საერთაშორისო სტანდარტული სერიული ნომერი ელექტრონული (E-ISSN) და ბეჭდვითი სახით (ISSN) პერიოდული გამოცემებისთვის. 

  ჟურნალში განთავსებულ თითოეულ ნაშრომს იდენტიფიცირებისთვის მიენიჭება უნიკალური კოდი DOI (Digital Object Identifier – ციფრული ობიექტის იდენტიფიკატორი).

  ჟურნალი გამოიცემა  წელიწადში ორჯერ, ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

  შემოგვიერთდი

  სოციალურ მეცნიერებათა ვექტორებში

  შემოგვიერთდი

  გამოაგზავნე სტატია და გახდი ავტორი

  თითოეულ სტატიას ენიჭება საერთაშორისო DOI სტატუსი.

  გამოცემები

  ბოლოს გამოქვეყნებული

  VSS 2023 N5

  სოციალურ მეცნიერებათა ვექტორები, 2023 წლის მეხუთე გამოცემა

  იხილეთ სრულად
  VSS 2022 N4

  სოციალურ მეცნიერებათა ვექტორები, 2022 წლის მეოთხე გამოცემა

  იხილეთ სრულად