I I N N T T E E R R N N A A T T I I O O N N A A L L S S C C I I E E N N T T I I F F I I C C P P E E E E R R - - R R E E V V I I E E W W E E D D J J O O U U R R N N A A L L

სოციალურ მეცნიერებათა ვექტორები

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს სამეცნიერო ჟურნალი  „სოციალურ მეცნიერებათა ვექტორები“  წარმოადგენს პერიოდულ საერთაშორისო რეფერირებად და რეცენზირებად გამოცემას, რომელიც მიზნად ისახავს აკადემიური დისკუსიის გაღრმავების ხელშეწყობას.

ჟურნალს აქვს საერთაშორისო სტანდარტული სერიული ნომერი ელექტრონული (E-ISSN) და ბეჭდვითი სახით (ISSN) პერიოდული გამოცემებისთვის. 

ჟურნალში განთავსებულ თითოეულ ნაშრომს იდენტიფიცირებისთვის მიენიჭება უნიკალური კოდი DOI (Digital Object Identifier – ციფრული ობიექტის იდენტიფიკატორი).

ჟურნალი გამოიცემა  წელიწადში ორჯერ, ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

შემოგვიერთდი

სოციალურ მეცნიერებათა ვექტორებში

DOI: doi.org/10.51895/VSS
ISSN 2667-9906
E-ISSN 2960-9542
Accessibility: Open Access

შემოგვიერთდი

გამოაგზავნე სტატია და გახდი ავტორი

თითოეულ სტატიას ენიჭება საერთაშორისო DOI სტატუსი.

გამოცემები

ბოლოს გამოქვეყნებული

VSS 2024 N7

სოციალურ მეცნიერებათა ვექტორები, 2024 წლის მეშვიდე გამოცემა

იხილეთ სრულად
VSS 2024 N6

სოციალურ მეცნიერებათა ვექტორები, 2024 წლის მეექვსე გამოცემა

იხილეთ სრულად